Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ ΤΟ  1838  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ...

Εις τον τόπον τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες από τούς οποίους και ημείς καταγόμεθα καΙ ελάβαμε το όνομα τούτο. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και έτρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τούς υπόταξαν Ύστερα ήλθαν και οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ότι ημπορούσαν διά να αλλάξει ό λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους άλλ έστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ό άλλος το Σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ό Σουλτάνος, διόρισε έναν Βιτσερέ (αντιβασιλέα) έναν Πατριάρχη, και τού έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ότι τούς έλεγε ό Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι Κοτζαμπάσηδες προεστοί εις όλα τα μέρη, η τρίτη τάξις οι έμποροι, και οι προκομμένοι, το καλλίτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέροντες τον ζυγό έφευγαν και οι γραμματισμένοι επήραν και έφυγαν από την Ελλάδα την πατρίδα των, και έτσι έμεινε ο λαός όστις στερημένος από τα μέσα τής προκοπής εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση και αύτη αύξανε κάθε ημέρα χειρότερα διότι αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση τον ελάμβανε ο κλήρος όστις έχαιρε προνόμια ή εσύρετο από τον έμπορο τής Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός τού προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν τού Τούρκου και βλέποντες τες δόξες και τες ηδονές όπου ανελάμβαναν αυτοί, άφιναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε.

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝ-ΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου